Eines geològiques de camp

Recopilació de dades geològiques, presa de mostres i assaigs in situ


Adquisició de dades geològiques mitjançant cartografia de camp i caracterització d’afloraments.

La caracterització d’afloraments, tant geològica com geotècnica, juntament amb les tècniques de cartografia geològica, són una eina fonamental per recollir la informació geològica del nostre entorn, basada en l’observació i la descripció acurada dels materials geològics i la seva disposició (estructures).

Els assajos in situ i la presa de mostres son tècniques d’execució ràpida per l’obtenció de paràmetres referents a les propietats dels materials geològics, amb l’avantatge que les condicions ambientals normals formen part de l’entorn de l’assaig.

Reconeixement del terreny en profunditat amb sondatges

La realització de sondejos és una tècnica molt comuna utilitzada per accedir al subsòl i comprovar en profunditat els elements caracteritzats en superfície. Així, la testificació i gestió de sondejos amb assajos in situ és una manera ràpida i eficient d’obtenir paràmetres referents a les propietats dels materials geològics no aflorants.

Observacions i estudi del paisatge per geologia i medi ambient

Geològicament, l’estudi del paisatge és una tècnica complementària que pot aportar informació rellevant especialment des d’un punt de vista geomorfològic, sedimentari i estructural.

Des d’un punt de vista mediambiental és una eina encaminada a preveure les conseqüències de l’execució d’un projecte o planejament sobre el paisatge, i a establir les accions necessàries per aconseguir la seva integració.

Alguns dels instruments de camp que emprem per als assaigs in situ

Assaig estàndard de penetració (SPT), Assaig de penetració dinàmica tipus DPSH, assajos pressiomètrics i dilatomètrics, assajos de permeabilitat Lefranc i Lugeon, martell de geòleg, brúixola amb inclinòmetre, penetròmetre de butxaca, escleròmetre (martell de Schmidt), assaig de molinet (Vane test), etc...