Hidrogeologia

Estudi del comportament i característiques de l’aigua subterrània i la seva interacció amb els projectes


Caracterització i modelat d’aqüífers

És necessari un coneixement adequat del subsol i l’aigua subterrània per a dur a terme amb garanties un projecte que interaccioni amb els aqüífers. Així mateix, és un requisit normatiu indispensable que els projectes constructius incorporin aquesta informació.

Caracterització de les propietats fisicoquímiques i les característiques ambientals de l’aigua subterrània.

En el procés de caracterització d’aqüífers s’analitzen mostres d’aigua des dels punts de vista necessaris pel projecte.

Modelat de les situacions de projecte

Els estudis hidrogeològics incorporen el modelat de les situacions de projecte en fase d’obra (abatiment freàtic, dispositiu de bombament o drenatge, sifonament, aixecament de fons, efecte del bombament a l’entorn) i a llarg termini (efecte barrera, qualitat de l’aigua).

Treballs hidrogeològics

A sotasòl oferim un ventall ample de treballs relacionats amb l’aigua subterrània, i podem acompanyar-los en el procés de tramitació d’expedients davant les autoritats competents:

  • Models hidrogeològics
  • Estudis hidrogeològics
  • Abatiments freàtics
  • Assaigs de bombament

I, també, relacionats amb l’aigua superficial:

  • Delimitació de zones inundables
  • Estudis d’inundabilitat