Estudis geotècnics

Estudi de les propietats mecàniques del terreny en el qual es construeix.


Caracterització del terreny des d’un punt de vista geològic i geomecànic.

La bona caracterització geològica i geomecànica de les roques, els sòls i els sediments és fonamental per a conèixer i predir el comportament d’aquest davant la planificació d’una obra. Aquest coneixement també és bàsic per l’estudi de patologies d’estructures ja construïdes.

Estudis geotècnics per a arquitectura i enginyeria.

Els estudis de consultoria geotècnica estan enfocats a:

  • Fonaments
  • Carreteres
  • Talussos, murs
  • Patologies estructurals
  • Cabals d’esgotament per a excavacions sota el nivell freàtic
  • Altres treballs d’assessorament en relació a la interacció terreny-estructura
  • Peritatges geològics-geotècnics