Assaigs de Bombament

Determinació de paràmetres hidrogeològic in situ.


L’objectiu: treballar sota el nivell freàtic

Les excavacions sota el nivell freàtic presenten sovint una gran complexitat, derivada de la necessitat d’abatre el nivell freàtic per permetre l’excavació en sec.

L’abatiment del nivell freàtic implica afectacions a l’aqüífer, estructures de l’entorn i condiciona en l’estructura projectada.

Per conèixer el comportament hidrogeològic del subsol: Assaigs de bombament

Amb l’objectiu de caracteritzar adequadament la permeabilitat del sol, disposem dels equips necessaris per a dur a terme assaigs de bombament, des de petits a grans cabals. Els assaigs de bombament, combinats amb una adequada modelització geològica i hidrogeològica, són els més fiables per a determinar les propietats hidrogeològiques del subsol.

A sotasòl integrem el coneixement geològic regional i de detall en la modelització hidrogeològica, per interpretar adequadament els assaigs de bombament.