Estudis de diagnòstic de la qualitat del sòl

Caracterització de sòls contaminats, avaluació de risc i mesures correctores


La introducció d’agents contaminants al sòl pot originar conseqüències negatives sobre la salut humana i els ecosistemes.

Des d’un punt de vista mediambiental, el sòl és la capa superior de l’escorça terrestre situat entre la roca i la superfície. Segons la Carta Europea del Sòl de 1972, adoptada pel Consell d’Europa, “el sòl és un dels bens més preuats de la humanitat. Permet la vida als vegetals, dels animals i de l’home, en la superfície de la Terra. És un recurs limitat i fàcil de destruir”. Es clara, doncs, la necessitat i la importància de protegir el sòl de la contaminació.

Estudis per conèixer, quantificar i solucionar la presència de substàncies contaminants al sòl.

La manera d’enfocar l’estudi de la contaminació del sòl està estipulada per l’agència de residus de Catalunya (ARC), i és un procés iteratiu que pot constar de diverses fases:

  • Diagnòstic
  • Avaluació del risc
  • Mesures correctores